Omtanke, solidaritet, medmänsklighet …

Rådande coronatider har fått mig att fundera mycket på värdegrunder och begrepp som solidaritet och empati. Samtidigt som vi nu får se trista egoistiska beteenden som att folk hamstrar mat och köper upp sjukvårdsmaterial som behövs på sjukhusen, blir vi också vittnen till hur folk verkligen sluter upp bakom varandra och visar omtanke, solidaritet och medmänsklighet. Det är fint.

Människor är olika – och vi tycker olika. Det som är viktigt för oss styr våra handlingar, medvetet eller omedvetet, vilket blir särskilt tydligt i den extrema situation vi nu befinner oss i. Men även företag har i allt högre grad börjat förstå vikten av att ha gemensamma värderingar och hur dessa bör styra medarbetarnas agerande.

För en grupp individer som ska arbeta tillsammans i ett team är gemensamma värderingar oerhört betydelsefullt. Att ha gemensamma värderingar påverkar i hög grad en grupps effektivitet och sätt att arbeta. Det är viktigt att skapa förståelse för hur och varför teammedlemmarna beter sig på ett visst sätt, och också att komma överens om utifrån vilka värderingar och regler man ska arbeta.

En gemensam värdegrund har som funktion att förena teammedlemmarna. Den är grunden för att komma överens och för att kunna enas om mål, arbetssätt och förhållningssätt. Om det skiljer för mycket i värderingar då hittar man inte varandra och kommer inte framåt.

Man kan se på det på samma sätt som regler. Gemensamma regler gör att man inte behöver fundera på vad som gäller därför att man vet var gränserna går. Det blir som en sorts ledstång som man kan följa.

Värderingar har flera olika funktioner i en organisation eller ett team. Förutom att de reglerar vårt agerande och tänkande – vad som är acceptabelt och oacceptabelt – så har de också stor betydelse i valsituationer. Vet man till exempel inte vilka värderingar man själv som individ har tar man kanske ställning utifrån andra faktorer än de som borde genomsyra teamet. Är man inte beredd att jämka eller att acceptera ett synsätt eller värderingar som är oförenliga med ens eget sätt att se på saker kan det till och med leda till konflikt.

För att dra parallellen till rådande situation; när kommer vi att börja se folk hota varandra eller slåss om situationen eskalerar?

Har teamet nått samhörighet kan det hantera en konflikt och komma ur den med något positivt i behåll. Men i en ”omogen” grupp slutar det snarare med att någon eller några lämnar gruppen och fortsätter att köra vidare efter egen skalle.

För att teamet ska kunna utvecklas är det väldigt värdefullt att kartlägga och öppet diskutera vilka värderingar medlemmarna har. Det kan man till exempel jobba med genom olika teambuildingövningar och ta ställning i svåra frågor kring till exempel etik och moral.

I diskussionen som uppstår kan varje individ ta hjälp av gruppen för att inse var de själv står. Vissa blir genom diskussionen mer säkra på sin uppfattning, vissa blir mer osäkra på sin uppfattning och vissa ändrar uppfattning helt. Det är värdefullt att få lov att diskutera den här typen av frågor, och att få alla att känna att de delar samma uppfattningar så att var och en förstår varandras sätt att tänka när de fattar beslut. Tvingar man fram saker till ytan så att det blir bra diskussioner, vet man ju också vad man inte är överens om. Det blir som en värderingsanalys som hjälper en i tanken och som gör att gruppen kan jobba tillsammans på ett effektivt sätt mot ett gemensamt mål.

Outitdetaljer: Skinnjacka Massimo Dutti // Finstickad polotröja Cos Stores // Jeand Kappahl // Skärp Afound // Skor Massimo Dutti

 

Foto: Sean Lewthwaite